لاستیک های هواپیما، تیوبلس یا تیوبدار، مانند یک بالشتک هوا است که کمک می کند تا شوک و زبری برای فرود و پروازهواپیما جذب شود . تایرها وزن هواپیما را بر روی زمین ونیز کشش لازم برای ترمز و توقف هواپیما در فرود را متحمل میشوند. بنابراین، لاستیک هواپیما باید به دقت نگهداری شود تا برای پاسخگویی به نیازهای دقیق وظیفه اصلی تایر ی