1. جزوه انتقال حرارت شریف 
2.جزوه سیالات خواجه نصیر 
3.جزوه عملیات واحد 
4.جزوه انتقال جرم 
5.جزوه فرایندهای پتروشیمی 
6.جزوه کنترل شریف 
7.جزوه موازنه جرم و انرزی 
8.جزوه ترمودینامیک 
9.جزوه ریاضی 1 شریف 
10.جزوه ریاضی 2 شریف

 

دانلود كنید